Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách

Obsah

Úvod

Najčastejšie opakované otázky týkajúce sa osobných údajov. 3


Úvod

Cieľ

Cieľom tejto smernice je opis toho, ako TriGranit spracúva Vaše osobné údaje, bez ohľadu na to, či sme s Vami v kontakte pravidelne, alebo len niekedy, poskytujeme Vám služby, alebo využívame Vaše služby, alebo Vy ste len obyčajným návštevníkom na našich webových stránkach.

Táto Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách popisuje, ako zhromažďujeme, používame a spracúvame Vaše osobné údaje a ako plníme svoje zákonné povinnosti voči Vám. Vaše súkromie je pre nás dôležité a sme odhodlaní obhajovať a zabezpečiť Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Účinnosť

Táto smernica sa vzťahuje na všetky prevádzkové jednotky Spoločnosti vo všetkých krajinách našej medzinárodnej siete. Každá krajina môže pristupovať k ochrane osobných údajov trochu inak, preto sa s touto smernicou spájajú postupy špecifické pre jednotlivé krajiny. To nám umožní zabezpečiť, aby boli splnené všetky platné predpisy ochrany osobných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Ustanoveniam tejto Smernice o súkromí a elektronických komunikáciách podliehajú osobné informácie našich Klientov, Dodávateľov a ďalších partnerov, používateľov našich webových stránok a Tretích strán, s ktorými môžeme nadviazať kontakt.

Ak ste spolupracovníkom spoločnosti TriGranit, nepodliehate ustanoveniam tejto smernice a musíte sa riadiť našou internou Smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách, ktoré sa nachádzajú v Príručke pre zamestnancov.

Regulácia

Všetky rozhodnutia týkajúce sa ochrany súkromia a činností spojených s ochranou osobných údajov patria do výlučnej právomoci vedenia Spoločnosti, ktoré na základe vlastného uváženia rozhodne o tom, či s predchádzajúcim oznámením alebo bez predchádzajúceho oznámenia, z času na čas preskúma alebo upraví túto smernicu.

Ak by existoval rozpor medzi ustanoveniami tejto smernice a vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo inými miestnymi ustanoveniami, tie druhé sa považujú za smerodajné.

Ak nie ste spokojný s niektorým z postupov na ochranu a bezpečnosť údajov, máte právo uviesť svoje sťažnosti podľa zákona, ako to popisujeme nižšie.

Vymedzenia pojmov

Obchodní partneri: každý obchodný partner, osoba alebo organizácia, s ktorými má spoločnosť – ako so Zákazníkom alebo Dodávateľom – obchodný vzťah.

Zákazník: každý zákazník, osoba alebo organizácia, ktorému/ktorej spoločnosť poskytuje služby ako súčasť svojej obchodnej činnosti.

Spoločnosť: Všetky právne subjekty a prevádzkové jednotky TriGranit Group

Dotknutá osoba: je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú zhromažďované, uchovávané alebo spracúvané.

Vymazanie: odstránenie alebo vymazanie osobných údajov, ak pre obchodný podnik nepretrvávajú ďalej žiadne naliehavé dôvody, ktoré by odôvodnili pokračovanie spracúvania údajov.

GDPR: Všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov

Spolupracovník: zamestnanec, subdodávateľ, inštruktor, sezónny zamestnanec, poradca, dočasne pridelený pracovník a všetci ostatní členovia personálu spoločnosti, ktorí sa priamo podieľajú na podnikateľskej činnosti TriGranit.

Dodávateľ: každý obchodný partner, každá osoba alebo organizácia, ktorý/ktorá poskytuje služby Spoločnosti, ako súčasť svojej obchodnej činnosti.

Tretia strana: akákoľvek osoba, ktorá nekoná alebo neposkytuje služby podľa iných aspektov pre TriGranit, alebo v zastúpení TriGranit, vrátane uchádzačov alebo žiadateľov, ktorí nám dobrovoľne zverili svoje osobné údaje.

Používatelia webových stránok: každá osoba, ktorá sa prihlási na webové stránky spoločnosti TriGranit.

Najčastejšie opakované otázky týkajúce sa osobných údajov

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Niektoré prvky osobných údajov získaných od Vás sú potrebné, aby sme mohli splniť naše zmluvné záväzky existujúce voči Vám alebo voči iným. Ak nám odmietnete odovzdať predmetné údaje, v závislosti od typu konkrétnych osobných údajov a od možného právneho základu spracúvania osobných údajov možno nebudeme schopní plniť svoje zmluvné záväzky, alebo sa môže vo výnimočných prípadoch vyskytnúť, že nebudeme schopní udržiavať s Vami ďalší kontakt.

Údaje o zákazníkoch: Ak ste zákazníkom TriGranit, potrebujeme zhromažďovať a používať informácie o Vás a o určitých jednotlivcoch vo Vašej organizácii, zatiaľ čo my Vám poskytujeme služby a/alebo Vás informujeme o obsahu zverejnenom TriGranit, ktorý pravdepodobne môže byť dôležitý alebo užitočný pre vás.

Tiež budeme zhromažďovať niektoré informácie o vás, ak vstúpite na naše webové stránky.

Údaje dodávateľov: Nezhromažďujeme veľa údajov o Dodávateľoch, musíme sa len jednoducho ubezpečiť, že obchodný vzťah medzi nami funguje bez problémov. V rámci Vašej organizácie môžeme zhromažďovať kontaktné údaje, napr. mená, telefónne čísla a e-mailové adresy.

Tiež budeme zhromažďovať niektoré informácie o Vás, ak vstúpite na naše webové stránky.

Údaje používateľov webových stránok: O používateľoch našich webových stránok zhromažďujeme údaje v obmedzenom množstve, tieto používame na zlepšenie používateľskej skúsenosti našich stránok a na podporu manažovania našich služieb. Tieto obsahujú informácie o tom, ako používate naše stránky, ako často vstúpite na naše webové stránky, aký typ prehliadača používate, odkiaľ prichádzate na naše webové stránky, ktorý jazyk zvolíte pri pozeraní webových stránok a koľkokrát sa ukáže náš web ako najobľúbenejší.

Údaje tretích strán: V rámci uchádzania o pozície, alebo hľadania zamestnania zhromažďujeme informácie, ako napríklad kontaktné informácie, respektíve informácie spojené s pracovnými skúsenosťami, profesionálnym zázemím a vzdelaním. Nepožadujeme to, ale v rámci Vašej prihlášky alebo žiadosti môžete dobrovoľne poskytnúť aj ďalšie relevantné informácie. Považujeme za obozretnejšie, ak sa vyhnete poskytnutiu citlivých informácií.

Ako zhromažďujeme osobné údaje?

Údaje o zákazníkoch: Osobné údaje sú zhromažďované priamo od Vás alebo z obmedzených externých zdrojov (napr. online a offline média).

Taktiež môžeme automaticky zhromažďovať informácie od Vás, alebo nám poskytnete určité informácie, keď vstúpite na naše webové stránky, čítate alebo kliknete na e-mail, ktorý dostanete od nás.

Údaje dodávateľov: Počas spoločnej práce s Vami zhromažďujeme osobné informácie o Vás.

Taktiež môžeme automaticky zhromažďovať informácie od Vás, alebo nám poskytnete určité informácie, keď vstúpite na naše webové stránky, čítate alebo kliknete na e-mail, ktorý dostanete od nás.

Údaje používateľov webových stránok: Pomocou cookies automaticky zhromažďujeme údaje o Vás pri návšteve našich webových stránok.

Údaje tretích strán: Vaše osobné údaje zhromažďujeme priamo od Vás alebo ich získame prostredníctvom webových stránok na vyhľadávanie práce, cez sociálne médiá, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý si vyberiete.

Taktiež môžeme automaticky zhromažďovať informácie od Vás, alebo nám poskytnete určité informácie, keď vstúpite na naše webové stránky, čítate alebo kliknete na e-mail, ktorý dostanete od nás.

Ako používame osobné údaje?

Údaje o zákazníkoch: Hlavným účelom používania informácií spojených so Zákazníkmi je zabezpečiť riadne splnenie zmluvných dojednaní medzi nami.

Údaje dodávateľov: Hlavným účelom používania informácií spojených s Dodávateľmi, je zabezpečiť riadne splnenie zmluvných dojednaní medzi nami.

Údaje používateľov webových stránok: Vaše údaje budú použité na zlepšenie užívania našich webových stránok.

Údaje tretích strán: Vaše údaje budú použité pre naše náborové aktivity a podporné postupy.

Ochrana osobných údajov

Zaviazali sme sa urobiť všetky racionálne a primerané kroky, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré máme, obhajovali pred zneužitím, stratou alebo neoprávneným prístupom. Uskutočníme to použitím súboru vhodných technických a organizačných opatrení na zaručenie utajenia a dôvernosti osobných údajov, ktoré sú nám zverené.

Ak sa dozviete alebo máte podozrenie, že Vaše osobné údaje boli zneužité, stratené, alebo mali k nim prístup neoprávnené osoby, okamžite nás informujte.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú čo najkratšie a iba vtedy, keď sa vyžaduje konkrétny cieľ. Obdobia uchovávania údajov sa vyvíjajú nasledovne:

 • Normálna doba uchovávania v prípade Zákazníkov, Dodávateľov a Používateľov webových stránok trvá maximálne dva roky. Ak s Vami nemáme kontakt spojený s obsahom už dva roky, vymažeme Vaše osobné údaje z našich záznamov a systémov, pretože je nepravdepodobné, že údaje budú po uplynutí takejto doby relevantné pre pôvodný cieľ zhromažďovania.
 • V prípade údajov Uchádzačov, Žiadateľov a tretích strán normálna doba uchovávania trvá maximálne šesť mesiacov.

Normálna doba uchovávania osobných údajov sa môže predĺžiť, ak:

 • príslušný právny predpis stanovuje,
 • zmluvné záväzky vyžadujú,
 • požaduje polícia alebo iné orgány činné v trestnom konaní.

Pod odkazom „spojený s obsahom“ rozumieme komunikáciu medzi nami, či už verbálnu, písomnú alebo osobnú. Ak dostanete, otvoríte alebo prečítate e-mail alebo inú digitálnu správu, ktorú sme Vám poslali, táto skutočnosť sa nepovažuje za kontakt spojený s obsahom, len v prípade, keď kliknete na to, alebo priamo odpoviete.

Aj keď sa snažíme, aby Vaše osobné údaje boli definitívne vymazané na konci doby úschovy, alebo keď dostaneme k tomu legálnu požiadavku od Vás, časť vašich údajov aj naďalej zostáva v systéme, napríklad, keď čakajú na prepis. Z nášho pohľadu sú tieto údaje vyradené z používania, čo znamená, že hoci stále existujú v archívnom systéme, nemôžu byť prístupné priamo cez žiadneho z našich operačných systémov, procesov ani spolupracovníkov.

Práva dotknutej osoby

Jedným z hlavných cieľov GDPR je ochrana a objasnenie práv jednotlivca, súvisiacich s ochranou osobných údajov. To znamená, že máte rôzne práva čo sa týka vašich osobných informácií a to aj vtedy, ak ste nám ich poskytli. Tieto budú podrobnejšie popísané nižšie.

Ak chcete vykonávať ktorékoľvek z týchto práv alebo chcete odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov tam, kde právny základ vašich osobných údajov predstavuje súhlas, kontaktujte nás. Podrobnosti o nadviazaní kontaktu nájdete na webových stránkach TriGranit a v prílohe 1.

Akonáhle dostaneme oznámenie, budeme sa usilovať vybaviť Vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca, tento termín môže byť predĺžený podľa možností, ktoré nám poskytuje zákon.

Upozorňujeme Vás, že o komunikácii s Vami vedieme evidenciu, aby sme Vám pomohli vyriešiť Vami nastolené problémy.

Právo namietať

Toto právo Vám umožňuje vzniesť námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa vykonáva z jedného z nasledujúcich dôvodov:

 • naše oprávnené záujmy,
 • zasielanie materiálov na priamy marketing a
 • na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely.

Vyššie uvedené kategórie „oprávnených záujmov“ a „priameho marketingu“ sa pravdepodobne budú vzťahovať na Používateľov našich webových stránok, Zákazníkov a Dodávateľov. Ak Vaša námietka je vznesená pre skutočnosť, že Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodov, ktoré považujeme za nevyhnutné pre Vaše oprávnené záujmy, musíme konať podľa Vašej námietky a ukončiť predmetné činnosti, s výnimkou, ak:

 • vieme preukázať, že máme závažné právne základy pre spracúvanie údajov, ktoré majú prednosť pred Vašimi záujmami, alebo
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné na predkladanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak máte námietky voči priamemu marketingu, sme povinní konať podľa Vašej námietky a túto činnosť musíme ukončiť.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak sme dostali Váš súhlas, aby sme za účelom istých činností spracúvali Vaše osobné údaje, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a my ukončíme výkon predmetnej činnosti, ku ktorému ste predtým dali svoj súhlas, s výnimkou, ak alternatívny dôvod odôvodňuje pokračovanie spracúvania Vašich osobných údajov za týmto účelom, v takomto prípade Vás budeme informovať o tejto okolnosti.

Právo prístupu

Môžete nás kedykoľvek požiadať o potvrdenie, aké informácie o Vás uchovávame a môžete nás požiadať o zmenu, aktualizáciu alebo odstránenie týchto informácií. My Vás môžeme požiadať, aby ste preukázali svoju totožnosť a môžeme Vás požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa Vašej žiadosti.

Ak Vám poskytneme prístup k informáciám o Vás, ktoré sú v našej držbe, nebudeme Vám za to účtovať žiadne poplatky, s výnimkou, ak je Vaša žiadosť „zjavne nedôvodná alebo prehnaná“. Ak požadujete ďalšie kópie z takýchto informácií, môžeme účtovať primeraný správny poplatok, ak to zákony umožňujú.

Ak to zákony umožňujú, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. V prípade odmietnutia Vašej žiadosti vždy odôvodníme naše rozhodnutie. Upozorňujeme Vás , že v súvislosti so žiadosťami dotknutých osôb o prístup spĺňame aj ďalšie miestne právne predpisy niektorých jurisdikcií v našej oblasti pôsobnosti a vaša žiadosť môže byť tiež zamietnutá v súlade s týmito právnymi predpismi.

Právo na výmaz

Máte právo požadovať, aby sme za určitých okolností vymazali Vaše osobné údaje. Informácie vo všeobecnosti musia spĺňať jedno z týchto kritérií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s pôvodnými účelmi zhromažďovania a/alebo spracúvania údajov,
 • odvolali ste svoj predchádzajúci súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov z našej strany a nie je v platnosti žiadny iný platný právny základ, aby sme mohli pokračovať v spracúvaní údajov,
 • spracúvanie osobných údajov bolo vykonávané protiprávne, to znamená spôsobom, ktorý nebol v súlade s GDPR,
 • údaje majú byť vymazané, aby sme splnili naše právne záväzky, ako prevádzkovateľ, alebo
 • ak preto spracúvame údaje, lebo podľa nášho názoru to máme vykonávať z dôvodu našich oprávnených záujmov a Vy vznesiete námietky proti spracúvaniu údajov a my nemôžeme dokázať, že máme prednostné právne základy pre pokračovanie spracúvania údajov.

Len v prípade niektorého z nasledujúcich dôvodov sme oprávnení vašu žiadosť odmietnuť:

 • uplatňovanie práva na slobodu prejavu a prístup k informáciám,
 • dodržiavanie zákonnej povinnosti, respektíve splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo z dôvodu výkonu verejnej moci,
 • z verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • pre archívne, výskumné alebo štatistické účely, alebo
 • k presadzovaniu alebo ochrane právnych nárokov.

Pri splnení oprávnenej žiadosti o výmaz údajov vykonáme všetky rozumne uskutočniteľné praktické kroky na výmaz daných osobných údajov.

Upozorňujeme Vás, že v súvislosti s právom dotknutých osôb o výmaz spĺňame aj ďalšie miestne právne predpisy niektorých jurisdikcií v našej oblasti pôsobnosti a vaša žiadosť môže byť tiež zamietnutá v súlade s týmito právnymi predpismi.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo požadovať, aby sme za určitých okolností obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. To znamená, že údaje budeme môcť naďalej len uchovávať, ale nebudeme môcť vykonať žiadnu ďalšiu činnosť na spracúvanie údajov, kým:

 • jedna z vyššie popísaných okolností sa neodstráni,
 • nedáte svoj súhlas, alebo
 • Pokračovanie spracúvania údajov je dôležité z dôvodu predkladania, uplatňovania, respektíve obhajovania právnych nárokov, pre ochranu práv iných jednotlivcov, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EU, alebo členského štátu.

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov za týchto okolností:

 • ak spochybňujete správnosť osobných údajov, ktoré spracúvame – obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov sa vzťahuje na dobu, kým overíme správnosť vašich osobných údajov
 • ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov – môžete požiadať o obmedzenie spracúvania údajov pre dobu, kým nezistíme, či sú zákonné naše dôvody z hľadiska spracúvania vašich osobných údajov
 • ak je spracúvanie údajov nezákonné, ale Vy požadujete obmedzenie namiesto vymazania údajov, alebo
 • už nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ale Vy to požadujete za účelom predkladania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Ak zdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami, budeme ich informovať o obmedzení spracúvania osobných údajov, s výnimkou, ak sa to nedá, alebo vyžaduje neúmerné úsilie.

Budeme Vás informovať, ak bude ukončené akékoľvek obmedzenie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov.

Právo na nápravu

Máte právo požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov vzťahujúcich sa na Vás, ktoré sú u nás uchovávané. Je dôležité, aby osobné údaje vzťahujúce sa na Vás, ktoré sú u nás uchovávané, boli presné a aktuálne. Oznámte nám, prosím, ak sa Vaše osobné údaje menia počas doby uchovávania.

Ak zdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami, budeme ich informovať o oprave osobných údajov, s výnimkou, ak sa to nedá, alebo vyžaduje neúmerné úsilie. V prípade potreby Vás budeme informovať aj o tom, že ktorým tretím stranám sme poskytli nepresné alebo neúplné osobné údaje.

Kde to môže byť odôvodnené podľa nášho uváženia a nesplníme vašu žiadosť, uvedieme aj dôvod rozhodnutia.

Právo na podávanie sťažností

Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu. Informácie o dostupnosti nájdete v prílohe 2.

Právny základ pre spracúvanie údajov

Spracúvanie osobných údajov je možné len vtedy, ak existuje k tomu aspoň jeden právny základ.

Oprávnené záujmy

Môžeme spracúvať Vaše údaje, ak je to nutné zo sledovaných oprávnených záujmov spoločnosti, s výnimkou, ak proti týmto záujmom majú prednosť Vaše záujmy, alebo Vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.

Preto máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov.

Upozorňujeme Vás , že u niektorých jurisdikcií v našej oblasti pôsobnosti v niektorých prípadoch môže byť platný iný právny základ pre spracúvanie údajov.

Údaje o zákazníkoch: Aby bolo zabezpečené, že Vám dokážeme poskytovať čo najlepšie služby, ukladáme Vaše osobné údaje. Podľa nášho názoru je to opodstatnené a takéto využitie vašich údajov považujeme za nevyhnutné z hľadiska našich oprávnených záujmov, aby sme Vám mohli poskytnúť najlepšiu službu, ako organizácia.

Údaje dodávateľov: Osobné údaje jednotlivcov v rámci Vašej organizácie sa používajú a uchovávajú na podporu prijímania služieb od Vás, ako jedného z našich Dodávateľov. Takéto aktivity považujeme za nevyhnutné v rámci našich oprávnených záujmov, ako príjemcov služieb.

Údaje používateľov webových stránok: Vaše údaje budú použité na zlepšenie užívania webových stránok.

Údaje tretích strán: Používame a uchovávame osobné údaje, ktoré sú súčasťou informácií predložených uchádzačmi a žiadateľmi v procese hľadania zamestnania. Považujeme to za odôvodnené vzhľadom na naše oprávnené záujmy spojené s uspokojovaním požiadaviek na nábor a personálne obsadenie na úrovni organizácie. Okrem toho používame a uchovávame aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na našich podujatiach. Podľa nášho názoru je to odôvodnené z hľadiska našich oprávnených záujmov spojených s uspokojovaním našich marketingových potrieb na úrovni organizácie.

Súhlas

Za určitých okolností musíme získať Váš súhlas, aby sme mohli spracúvať Vaše osobné údaje v spojení s určitými aktivitami.

Súhlas znamenajú všetky dobrovoľné, konkrétne a jasné vyjadrenia dotknutej osoby, založené na informáciách, ktorými vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu dáva jednoznačný prejav jej súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov. Jednoducho povedané, znamená to, že:

 • svoj súhlas máte poskytnúť dobrovoľne bez akéhokoľvek tlaku na Vás z našej strany,
 • musí byť pre Vás jasné, k čomu dávate svoj súhlas, preto sa postaráme o to, aby sme Vám poskytli dostatok informácií,
 • máte slobodne rozhodovať o tom, že pre ktoré činnosti spracúvania údajov poskytnete svoj súhlas a pre ktoré nie, alebo
 • pozitívnym a potvrdzujúcim skutkom máte poskytnúť svoj súhlas – napríklad umiestnime zaškrtávacie políčko, ktoré máte označiť, týmto bude táto požiadavka splnená konkrétne a jasne.

Vedieme evidenciu súhlasov, ktoré boli poskytnuté týmto spôsobom. Máte právo odvolať svoj súhlas.

Keď v písomnej alebo elektronickej podobe odovzdáte informácie týkajúce sa Vás, vrátane životopisu, motivačného listu, žiadosti alebo akýchkoľvek iných informácií, poskytnete svoj dobrovoľný súhlas pre zhromažďovanie a spracúvanie informácií týkajúcich sa Vás, vrátane aj Vašich osobných údajov.

Upozorňujeme Vás , že v súvislosti so súhlasom s prijímaním marketingových materiálov spĺňame aj ďalšie miestne právne predpisy niektorých jurisdikcií v našej oblasti pôsobnosti

Predkladanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

V niektorých prípadoch môže byť nutné, aby sme spracúvali osobné údaje aj tam, kde je to vhodné v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi, aj citlivé osobné údaje v súvislosti s predkladaním, uplatňovaním alebo obhajovaním právnych nárokov. GDPR to umožní v prípadoch, ak je to potrebné z dôvodu predkladania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo vo všetkých prípadoch, keď súdy konajú v rámci svojich súdnych funkcií.

To sa môže stať, ak potrebujeme žiadať právne poradenstvo v súvislosti so súdnym konaním alebo ak zákon predpisuje zachovanie alebo sprístupnenie určitých informácií ako súčasť súdneho konania.